Успешната комуникация изисква определени езикови умения и вникване в междукултурните различия.

Езиковото обучение в “Е-лпидаС” е фокусирано върху комуникационните и комбинираните езикови умения, които хората от различни възрасти и професии е необходимо да усвоят в днешния взаимосвързан свят. Ние предлагаме обучение по английски на широк аспект от клиенти: ученици, студенти, работещи в различни професионални области. Освен общ английски, провеждаме специализирани курсове, като: английски за търсене на работа, за човешки ресурси, за преговори, английски на работното място и много други. Курсовете са насочени предимно към говоренето и разбирането на езика, но също включват четене и писане, тъй като развитието на четирите езикови умения е от съществено значение.Граматиката е само инструмент, помагащ на обучаващите се да говорят и разбират езика по-добре. По време на всеки урок не просто се прекрачват границите на механичното заучаване на думи, но употребата на езика се практикува в контекст, като в края му курсистите получават обратна връзка за правилно произношение, гарантиращо максимална разбираемост при комуникация.

Ние предлагаме:

 • обучение в малки групи от 6 до максимум 8 участника;
 • индивидуални занятия за желаещи от различни възрасти, с различни интереси, умения и потребности;
 • използване на международно утвърдени учебни системи;
 • иновативно обучение, базиращо се на международни квалификации и опит;
 • външно оценяване на придобитите по време на курса умения от native speaker с международно утвърдена репутация;
 • достъпни цени.

English Language Courses

Succesful communication requires certain language skills and intercultural understanding.

Language teaching at E-lpidaS is focused on communicative and and integrated language skills that people of all ages and professional fields need to accomplish in today’s interconnected world. We offer English language teaching to a wide variety of clients: students, staff, companies and others. As well as General English, we run a number of specialist courses such as English for Job-Hunting, English for Human Resources, English for Negotiating, Workplace English and many others. Group courses focus mainly on speaking and understanding  the language, but also include reading  and writing since all four skills are essential in today’s world. Grammar is only to help students speak and understand the language better. You will not only get beyond vocabulary lists and memorisation , but you will practise  speaking the language in context, getting essential feedback on your pronunciation to ensure maximum intelligibility.

We offer:

 • small group of students between 6 to maximum 8 people;
 • individual lessons for people of all ages, different interests, skills and needs;
 • use of trusted textbooks by acclaimed publishers;
 •  innovation in English Language Teaching based on international qualification and experience;
 •  feedback from a native speaker based on a test at the end of each course;
 • affordable fees.